Medzinárodný predbežný prieskum

Medzinárodný predbežný prieskum (IPE, často označovaný ako konanie podľa Hlavy II) je voliteľná časť konania o medzinárodnej patentovej prihláške.

Konanie

Po prijatí písomného posudku vypracovaného orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA) môžu prihlasovatelia na základe vlastného rozhodnutia požiadať o IPE. Ide o druhé hodnotenie patentovateľnosti vynálezu, ktoré vypracuje orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA), zvyčajne na základe zmenenej verzie prihlášky (všetky ISA majú štatút IPEA). Výsledná správa o IPE pomáha prihlasovateľovi v rozhodovaní, či vstúpiť do konania v národnej (regionálnej) fáze.

Cieľom IPE nie je udeliť patent alebo zamietnuť prihlášku, ale získať predbežný a nezáväzný názor, či sa nárokovaný vynález javí novým, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný.
Druhým cieľom je určiť, či nevykazuje formálne chyby alebo chyby v obsahu medzinárodnej prihlášky, napríklad vo vzťahu k jasnosti nárokov, opisu a obrázkov, alebo či sú nároky úplne podložené opisom.

Lehota na podanie návrhu

Prihlasovateľ musí podať návrh príslušnému orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum pred uplynutím neskoršej z uvedených lehôt:

  • tri mesiace od dátumu zaslania správy o medzinárodnej rešerši a písomného posudku vypracovaného podľa pravidla 43bis.1 prihlasovateľovi alebo vyhlásenia uvedeného v článku 17(2)(a) alebo
  • 22 mesiacov od dátumu priority medzinárodnej prihlášky.

Príslušné poplatky, t. j. manipulačný poplatok a poplatok za medzinárodný predbežný prieskum, sa platia IPEA súčasne s podaním návrhu.

Lehota a doručenie

Vyšehradský patentový inštitút vydá správu o IPE na patentovateľnosť v lehote 28 mesiacov od dátumu priority, ak:

  • boli požadované dokumenty (žiadosť, zmeny a pod.) predložené v určenej lehote,
  • boli úkony stanovené IPEA vykonané v lehote (zaplatenie poplatkov, predložený preklad, opravy zjavných chýb a pod.).

Poplatky

Poplatky, ktoré sa týkajú konania podľa Hlavy II PCT, sa platia priamo IPEA. Pozri aktuálny sadzobník poplatkov.