Medzinárodná rešerš

Medzinárodnú rešerš na medzinárodnú prihlášku, ktorá bola podaná v prijímacom úrade (RO) vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA), s cieľom nájsť dokumenty predstavujúce relevantný stav techniky vo vzťahu k nárokovanému predmetu uvedenému v prihláške.

Cieľ medzinárodnej rešerše (IS)

Cieľom medzinárodnej rešerše je zistiť známy stav techniky na účel určenia, či je nárokovaný vynález, ktorého sa medzinárodná prihláška týka, nový alebo či zahŕňa vynálezcovskú činnosť. Na základe uvedeného orgán pre medzinárodnú rešerš vypracuje buď správu o medzinárodnej rešerši (ISR), alebo vyhlásenie, že správa o medzinárodnej rešerši sa nevyhotoví.

Súčasne s vypracovaním správy o medzinárodnej rešerši (ISR) sa vypracuje písomný posudok (WO-ISA), či sa nárokovaný vynález javí ako nový, či zahŕňa vynálezcovskú činnosť, je priemyselne využiteľný a či vyhovuje ďalším požiadavkám Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), ktoré kontroluje ISA.

Konanie
Prvým krokom konania je podanie medzinárodnej prihlášky v prijímacom úrade. Prihlasovateľ musí v prihláške uviesť, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš má vykonať medzinárodnú rešerš. Prihlasovatelia z Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky si môžu vybrať Vyšehradský patentový inštitút (VPI) alebo Európsky patentový úrad a uvedú to v PCT žiadosti.

Medzinárodná rešerš sa vykonáva v súlade so Smernicami PCT pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum.

Lehoty a doručenie

VPI vypracuje správu o medzinárodnej rešerši do troch mesiacov od dátumu prijatia rešeršnej kópie medzinárodnej prihlášky alebo do deviatich mesiacov od dátumu priority podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr, ak:

  • medzinárodná prihláška neobsahuje viac ako jeden vynález (a teda prihláška nespĺňa podmienky jednotnosti)
  • boli dodržané lehoty na vykonanie úkonov súvisiacich s výzvami RO alebo ISA (zaplatenie poplatkov, preklady, opravy zrejmých chýb alebo záležitostí, ktoré sa týkajú sekvenčného protokolu a pod.)

Písomný posudok sa vypracuje v lehote, ktorá sa počíta v súlade s pravidlom 43bis.1.

Poplatky

Poplatky za podanie medzinárodnej prihlášky, t. j. prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT, poplatok za medzinárodné podanie, poplatok za medzinárodnú rešerš, sa platia prijímaciemu úradu jednotlivých národných patentových úradov.