Doplnková medzinárodná rešerš (SIS)

Služba doplnkovej medzinárodnej rešerše ponúka prihlasovateľom možnosť požiadať o doplnkové rešerše v iných orgánoch pre medzinárodnú rešerš (ISA), než je orgán, ktorý vypracoval prvotnú PCT rešerš. Táto služba dáva prihlasovateľom možnosť získať komplexnejší prehľad o stave techniky v medzinárodnej fáze konania, pretože im dovoľuje získať doplnkovú rešerš v ISA, ktorá vykonáva rešerš v špecializovaných jazykoch. Vyšehradský patentový inštitút (VPI) je jedným z ISA, ktoré ponúkajú doplnkové medzinárodné rešerše.

Rešerš

SIS vypracovaná VPI sa vykonáva okrem minimálnej dokumentácie PCT aspoň v dokumentoch zverejnených v češtine, maďarčine, poľštine a slovenčine, ktoré sú v zbierkach VPI.

Konanie a lehoty

Prihlasovatelia môžu požiadať o vypracovanie správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši (SISR) ktorýkoľvek orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA). Vykonáva sa do 19 mesiacov od dátumu podania (priority). Doplnková medzinárodná rešerš (SIS) sa vypracuje na medzinárodnú prihlášku tak, ako bola podaná.

  • Orgán pre doplnkovú medzinárodnú rešerš (SISA) začne vykonávať doplnkovú rešerš najneskôr do uplynutia 22 mesiacov od dátumu priority,
  • správa o doplnkovej medzinárodnej rešerši (SISR) musí byť vypracovaná v lehote 28 mesiacov od dátumu priority. SISR sa zasiela prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu (WIPO).

Poplatky
Poplatok za doplnkovú medzinárodnú rešerš a manipulačný poplatok sa musí zaplatiť Medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od prijatia žiadosti o doplnkovú medzinárodnú rešerš (pravidlo 45bis.3(c) PCT).

Podanie

 Žiadosť o doplnkovú medzinárodnú rešerš sa musí podať Medzinárodnému úradu.