Spôsoby podania

Kto môže podať prihlášku?

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) je v súčasnosti kompetentným orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) pre prihlasovateľov, ktorí sú občanmi Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky alebo tam majú sídlo. Dvojpísmenový kód reprezentujúci VPI je XV.

Ako podať prihlášku?

Žiadosti sa musia podávať na predtlačenom formulári alebo na jeho počítačovom výtlačku, pokiaľ prijímací úrad nedovoľuje elektronické podania. Formuláre sú dostupné na webových stránkach prijímacích úradov alebo WIPO. Špeciálny program na elektronické podávanie prihlášok (ePCT) je dostupný na webovom sídle WIPO. Európsky patentový úrad vyvinul program (eOLF), ktorý môžu prihlasovatelia použiť v Poľskej republike.

Kde podať prihlášku?

Prihlasovatelia, ktorí chcú podať medzinárodnú prihlášku, ju môžu podať na národom úrade, (ktorý koná ako prijímací úrad) v krajine, ktorej sú občanmi alebo v ktorej majú sídlo, alebo v medzinárodnom úrade (WIPO) ako prijímacom úrade.

Vyšehradský patentový inštitút koná ako ISA a IPEA pre obyvateľov, ktorí majú občianstvo alebo sídlo v jeho členských štátoch, t. j. v Českej republike, Maďarsku, Poľskej republike a Slovenskej republike.

Prihlasovateľov výber VPI ako príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš na posudzovanie predmetnej prihlášky musí byť uvedený v žiadosti pri podaní medzinárodnej prihlášky v prijímacom úrade Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, Maďarského úradu duševného vlastníctva, Patentového úradu Poľskej republiky alebo Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Prihlasovateľ musí uviesť vybraný orgán na príslušnom mieste v kolónke č. VII formulára žiadosti.

Dvojpísmenový kód pre Vyšehradský patentový inštitút je XV.

Obyvatelia Českej republiky:

Viac informácií v češtine nájdete na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky

Obyvatelia Maďarska:

Viac informácií v maďarčine nájdete na webovej stránke Maďarského úradu duševného vlastníctva

Obyvatelia Poľskej republiky:

Viac informácií v poľštine nájdete na webovej stránke Patentového úradu Poľskej republiky

Obyvatelia Slovenskej republiky:

Viac informácií v slovenčine nájdete na webovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky.

IPEA: Návrh na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu VPI, ktorý koná ako IPEA, sa podávajú priamo VPI na tejto adrese: Pozri kontaktné údaje.