Konanie o sťažnosti

Prihlasovateľ môže podať sťažnosť, ak nesúhlasí s výzvou na zaplatenie dodatočného poplatku v prípade zistenia, že vynález nespĺňa podmienku jednotnosti počas medzinárodnej fázy konania PCT [alebo v priebehu medzinárodnej rešerše vykonanej orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA) alebo medzinárodného predbežného prieskumu vykonaného (IPEA)].

Sťažnostná komisia

Kompetencie na preskúmanie sťažnosti má výhradne kontrolný orgán - sťažnostná komisia - v súlade s pravidlom 40.2(c) až (e) alebo pravidlom 68.3(c) až (e) Vykonávacieho predpisu k PCT po zaplatení poplatku za sťažnosť.
Sťažnostná komisia je zodpovedná za rozhodnutie o sťažnosti proti zaplateniu dodatočného poplatku za medzinárodnú rešerš alebo medzinárodný predbežný prieskum.
Sťažnostnú komisiu Vyšehradského patentového inštitútu (VPI) ako medzinárodného orgánu tvoria technickí experti národných úradov zmluvných štátov VPI pod vedením predsedu komisie.

Poplatok

Ak bola podaná sťažnosť, prihlasovateľ musí zaplatiť VPI poplatok za sťažnosť.

Podanie
Sťažnosť sa podáva priamo národnej pobočke VPI