Fázy PCT konania

Konanie o medzinárodnej prihláške

Konanie o medzinárodnej prihláške tvoria dve základné fázy, medzinárodná fáza a národná (alebo regionálna) fáza.

Medzinárodná fáza

Táto fáza pozostáva zo štyroch hlavných krokov:

  1. podanie medzinárodnej prihlášky v národnom úrade prihlasovateľa /alebo v medzinárodnom úrade (WIPO) a konanie o prihláške v prijímacom úrade
  2. vypracovanie medzinárodnej rešeršnej správy a písomného posudku orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA),
  3. medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky a súvisiacich dokumentov Medzinárodným úradom WIPO spolu s komunikáciou s určeným a zvoleným úradom a
  4. možnosť vykonania medzinárodného predbežného prieskumu, ktorý je ukončený vypracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume o patentovateľnosti (Hlava II PCT), ktorú vypracoval orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA).

Národná (alebo regionálna ) fáza

Po medzinárodnej fáze konania nasleduje národná alebo regionálna fáza, v ktorej medzinárodná prihláška vstupuje do konania v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, kde si prihlasovateľ želá chrániť svoj vynález.

Schéma typického konania o medzinárodnej prihláške (pdf, 409 kB)