Čo je PCT?

Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) je medzinárodná zmluva spravovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Systém PCT umožňuje prihlasovateľom získať patentovú ochranu vynálezu súčasne vo veľkom počte zmluvných štátov podaním jednej medzinárodnej prihlášky, namiesto podania niekoľkých samostatných národných alebo regionálnych prihlášok. Systém PCT má v súčasnosti 151 zmluvných štátov (september 2016).

Udelenie patentov prebieha podľa národnej alebo regionálnej legislatívy v národných alebo regionálnych úradoch. Nazýva sa národná fáza.

V národnej fáze konania je každý patentový úrad zodpovedný za konanie o prihláške a udelení patentovej ochrany v súlade s národnou legislatívou. Čas potrebný na konanie o prihláške je v každom úrade iný.

Výhody Zmluvy o patentovej spolupráci
Prihlasovatelia a patentové úrady zmluvných štátov využívajú výhody požiadaviek na jednotnú formálnu úpravu, na vypracovanie správ o medzinárodnej rešerši a o medzinárodnom predbežnom prieskume, správ o doplnkovej medzinárodnej rešerši a výhodu centralizovaného medzinárodného zverejnenia.