Česká pobočka

Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky (ÚPV ČR) je ústredný orgán štátnej správy Českej republiky v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva. Na čele ÚPV ČR je predseda, ktorý je menovaný vládou.

História ÚPV ČR siaha do roku 1919, keď bol založený patentový úrad. ÚPV ČR pôsobí ako patentový a známkový úrad. Bývalá Česká a Slovenská federatívna republika sa stala zmluvným štátom PCT dňa 20. júna 1991. Česká republika ako nástupnícky štát pokračuje v uplatňovaní  Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) na svojom území od 1. januára 1993. ÚPV ČR plní úlohy vyplývajúce z PCT ako prijímací úrad v Českej republike.