VPI

Novinky na webe

Jednohlasné odsúhlasenie ratifikácie Dohody o sídle medzi Maďarskom a Vyšehradským patentovým inštitútom.

21. júna 2022

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) s potešením oznamuje, že návrh Dohody o sídle medzi Maďarskom a VPI  dnes jednohlasne ratifikoval maďarský parlament.

Ďakujeme Eszter Vitályos, námestníčke ministra kultúry a inovácií, ktorá podporila návrh dohody v maďarskom parlamente, ako aj všetkým kolegom, ktorí prispeli k tomuto významnému úspechu.

Viac informácií

 

Hlavné správy

Maďarský parlament jednohlasne odsúhlasil ratifikáciu Dohody o sídle medzi Maďarskom a Vyšehradským patentovým inštitútom.


 

Podpísanie memoranda o porozumení medzi Medzinárodným vyšehradským fondom a Vyšehradským patentovým inštitútom

Petr Mareš, výkonný riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF), a Johanna Stadler, riaditeľka Vyšehradského patentového inštitútu (VPI), podpísali 23. februára v sídle VPI memorandum o porozumení (MoU).

Cieľom MoU je zintenzívniť spoločné úsilie na zvýšenie povedomia o patentovaní a najmä o medzinárodnom patentovom systéme. MVF a VPI plánujú organizovať výmenu expertov a konzultácie a spustiť rôzne nové iniciatívy a granty najmä pre vynálezcov a regionálne malé a stredné podniky.

VPI je pevne odhodlaný podporovať užšiu spoluprácu medzi občanmi a inovatívnymi podnikmi, výskumnými ústavmi a univerzitami krajín V4 s cieľom uľahčiť spoločné vytváranie a využívanie vynálezov. MoU podpísané s MVF je neoceniteľným nástrojom na podporu tohto úsilia.


Vyšehradský patentový inštitút (VPI) s potešením oznamuje, že dohoda o sídle medzi Maďarskom a VPI bola podpísaná. Dohodu podpísali Tibor Gulyás, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva pre inovácie a technológie a Johanna Stadler, riaditeľka VPI. Dohoda nadobudne platnosť po schválení maďarským parlamentom a bude upravovať dôležité prvky každodenného fungovania VPI v Maďarsku.

V mene Vyšehradského patentového inštitútu by sme chceli vyjadriť Maďarsku, našej hostiteľskej krajine, vďaku za toto výnimočné gesto podpory.


DÔLEŽITÁ INFROMÁCIA

Číslo bankového účtu Vyšehradského patentového inštitútu sa od 17. januára 2022 zmenilo.

Všetky platby v budúcnosti je potrebné uhrádzať na nové číslo bankového účtu:

Meno majiteľa účtu: Visegrad Patent Institute

Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.

IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000

SWIFT Code: UBRTHUHB

Prosíme Vás, aby ste si si tieto údaje aktualizovali a uistili sa, že Vaše budúce príkazy na platbu sú správne.


Oneskorenia v dôsledku pandémie COVID-19

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) prijíma postoj k súčasnej situácii týkajúcej sa pandémie COVID-19, vydaný medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
V súlade s odporúčaniami WIPO považuje VPI pandémiu za „prírodnú katastrofu“, a preto bude vybavovať žiadosti podľa pravidla 82quater.1 Vykonávacieho predpisu k PCT o odpustenie zmeškania lehoty v prospech žiadateľov. Prihlasovatelia nie sú povinní k svojim žiadostiach predložiť ďalšie dôkazy o narušeniach spôsobených pandémiou.

Budapešť 23. apríla 2020