VPI

POZVÁNKA

Vyšehradský patentový inštitút  

pri príležitosti 5. výročia svojej činnosti 

organizuje online 7. júla 2021 odbornú konferenciu!

Pozvaní rečníci budú z ekonomického a akademického prostredia. Ambíciou konferencie je vytvoriť priestor na konverzáciu o PCT systéme a takisto zdieľať príklady dobrej praxe. Účastníci online konferencie získajú neoceniteľný prehľad o medzinárodnom procese prihlasovania patentov prostredníctvom PCT systému a získajú užitočné rady o úspešných patentových stratégiách. 

Viac informácií: https://www.vpi.int/index.php/sk/vpi5-konferencie


Oneskorenia v dôsledku pandémie COVID-19

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) prijíma postoj k súčasnej situácii týkajúcej sa pandémie COVID-19, vydaný medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
V súlade s odporúčaniami WIPO považuje VPI pandémiu za „prírodnú katastrofu“, a preto bude vybavovať žiadosti podľa pravidla 82quater.1 Vykonávacieho predpisu k PCT o odpustenie zmeškania lehoty v prospech žiadateľov. Prihlasovatelia nie sú povinní k svojim žiadostiach predložiť ďalšie dôkazy o narušeniach spôsobených pandémiou.

Budapešť 23. apríla 2020


Vítame našich srbských používateľov – memorandum o porozumení medzi Úradom pre duševné vlastníctvo Srbskej republiky a Vyšehradským patentovým inštitútom

Po podpísaní memoranda o porozumení (MoU) medzi Úradom duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPOSR) a Vyšehradským patentovým inštitútom (VPI) bol následne v júli 2020 o tom informovaný aj Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

V memorande o porozumení Úrad duševného vlastníctva Srbskej republiky vyhlasuje, že VPI je kvalifikovaným orgánom pre medzinárodnú rešerš (ISA) a  orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) pre medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) srbskými štátnymi príslušníkmi a srbskými používateľmi.

Pre VPI je veľkou cťou deklarovanie pôsobenia ISA a IPEA pre srbských používateľov. Signatári memoranda o porozumení veria, že táto nová možnosť, ktorá je ponúknutá srbským používateľom, môže prispieť k rozvoju priemyslu založeného na znalostiach a inováciách a mohla by mať pozitívny vplyv na zapojenie sa výskumných inštitúcií a univerzít do inovačného ekosystému v regióne. MoU okrem toho otvára novú oblasť spolupráce, ktorá posilňuje už existujúcu sieť a dobré vzťahy medzi úradmi duševného vlastníctva nášho regiónu.

Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. Od tohto dátumu si môžu srbskí používatelia zvoliť pre svoje medzinárodné prihlášky podané v rámci PCT Vyšehradský patentový inštitút ako orgán pre medzinárodnú rešerš a  orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.

Tešíme sa na prijímanie medzinárodných patentových prihlášok od našich srbských používateľov!


VPI

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) začal svoju činnosť 1. júla 2016 ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov, ktorú zriadili štyri vyšehradské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Slovenská republika (krajiny V4).  
VPI bol menovaný za orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), aby sa dosiahlo široké spektrum dôležitých cieľov na rôznych úrovniach (globálnej, európskej, regionálnej a národnej).

Stojí za zmienku, že skupina stredoeurópskych a pobaltských štátov bola jedinou regionálnou skupinou vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), v ktorej podľa PCT neexistoval žiadny fungujúci medzinárodný orgán. VPI tvorí chýbajúci článok v sieti európskych orgánov PCT, a preto bude podporovať rozvoj a účelnosť systému PCT pridaním ďalších vhodných zdrojov k tým, ktoré sú už k dispozícii, najmä vo vzťahu k regiónu, ktorý doteraz nemal svoj vlastný medzinárodný orgán.

Štruktúra VPI nadväzuje na existujúci úspešný model Nordického patentového inštitútu. Správnym orgánom VPI ako mimovládnej organizácie je Správna rada VPI zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Na čele Sekretariátu VPI je riaditeľ, ktorý zodpovedá za organizáciu, každodennú riadiacu činnosť a administratívnu podporu činností VPI.