Tabela opłat

(kwoty na dzień 1 stycznia 2021 r.)

Opłata Kwota (w EUR)
Opłata za poszukiwanie
Zasada 16.1 PCT(a)
17751
Dodatkowa opłata za poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 40.2 (a) PCT
1775
Zwrot opłaty za poszukiwanie
Jeśli można wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez urząd krajowy dowolnego z umawiających się państw
Jeśli można wykorzystać wcześniejsze sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania lub z poszukiwania typu międzynarodowego

40%

40%
Opłata za zwłokę w dostarczeniu wykazu sekwencji
Zasada 13ter.1(c), 13ter.2 PCT
230
Opłata za protest odnoszący się do dodatkowego poszukiwania międzynarodowego
Zasady 40.2(e), 68.3(e) PCT
875
Opłata za dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 45bis.3(a) PCT
- za poszukiwanie wyłącznie w dokumentacji krajowej WIP w języku czeskim, polskim, słowackim i węgierskim
[1915 CHF3]

[593 CHF4]
Opłata za rozpatrzenie sprzeciwu odnoszącego się do dodatkowego poszukiwania międzynarodowego
Zasada 45bis.6(c) PCT
875
Opłata manipulacyjna za dodatkowe poszukiwanie
Zasada 45bis.2 PCT
[200 CHF5]
Opłata za zwłokę w opłacie za dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe
Zasada 45bis.4(c) PCT
50% opłaty za dodatkowe poszukiwanie
Opłata za wydanie kopii
Zasada 44.3(b) PCT
za stronę
0.80
Opłata za kopie dokumentów znajdujących się w aktach zgłoszenia międzynarodowego (Zasada 94.1ter PCT)
za stronę
  0.80
Opłata za badanie wstępne
Zasada 58.1(b) PCT
900
Opłata za zwłokę
Zasada 58bis.2 PCT
50% nieuiszczonej kwoty
nie może być wyższa niż 330
Opłata manipulacyjna
Zasada 57.1 PCT
185
Opłata za dodatkowe badanie wstępne [Zasada 68.3(a)] 900
Opłata za wydanie kopii dokumentów wymienionych w międzynarodowym badaniu wstępnym
Zasady, 71.2(b) and 94.2 PCT,
za stronę
0.95

1 Aktualne informacje o równoważnych kwotach w innych akceptowanych walutach są publikowane na stronie internetowej WIPO (https://www.wipo.int/pct/en/fees/; patrz Tabele opłat PCT)

2 Dokument zawierający dane bankowe wnioskodawcy (wniosek o zwrot) należy złożyć w Sekretariacie WIP w terminie 6 miesięcy od daty wystawienia przez WPI dokumentu ISA 213.

3, 4, 5 Opłatę w CHF wnosi się do Międzynarodowego Biura WIPO