Poszukiwanie międzynarodowe

Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) przeprowadza poszukiwanie międzynarodowe w związku z międzynarodowym zgłoszeniem patentowym dokonanym w urzędzie przyjmującym (Receiving Office), w celu odnalezienia w stanie techniki odnośnych dokumentów dotyczących przedmiotu zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu.

Cel poszukiwań międzynarodowych

Celem poszukiwań międzynarodowych jest ujawnienie wcześniejszego stanu techniki w celu określenia czy i w jakim zakresie wynalazek będący przedmiotem zastrzeżeń w zgłoszeniu międzynarodowym spełnia wymogi co do nowości i poziomu wynalazczego. W związku z tym Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) sporządza sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego lub oświadczenie o niesporządzeniu sprawozdania z poszukiwania międzynarodowego.

Jednocześnie ze sprawozdaniem z poszukiwania międzynarodowego sporządzana jest pisemna opinia (WO-ISA) stwierdzająca czy zastrzegany wynalazek wydaje się być nowy, posiada poziom wynalazczy, nadaje się do przemysłowego stosowania i spełnia inne wymagania Układu, które podlegają weryfikacji ISA.

Procedura

Pierwszym krokiem procedury jest dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w urzędzie przyjmującym. Zgłaszający wskazuje w zgłoszeniu, który Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) ma przeprowadzić międzynarodowe poszukiwanie. Zgłaszający z Czech, Polski, Słowacji i Węgier mogą dokonać wyboru pomiędzy Wyszehradzkim Instytutem Patentowym a Europejskim Urzędem Patentowym, wskazując wybrany organ w formularzu wniosku PCT.

Poszukiwanie międzynarodowe jest przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi poszukiwań międzynarodowych i badań wstępnych.

Terminy oraz wydanie sprawozdania i opinii

Wyszehradzki Instytut Patentowy sporządza sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych w terminie trzech miesięcy od otrzymania egzemplarza do celów poszukiwań lub w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa zgłoszenia międzynarodowego, w zależności od tego, który z terminów upływa później, chyba że:

  • zgłoszenie obejmuje więcej niż jeden wynalazek (zgłoszenie nie spełnia warunku jednolitości)nie dotrzymano terminów wezwań urzędu przyjmującego lub Międzynarodowego Organu Poszukiwań (dotyczących wnoszenia opłat, tłumaczeń, sprostowania oczywistych błędów lub kwestii wykazów sekwencji itp.)

Pisemną opinię sporządza się w terminie ustalanym zgodnie z zasadą 43bis.1 PCT.

Opłaty

Opłaty PCT za dokonanie zgłoszenia międzynarodowego, tj. opłatę za przekazanie, opłatę za zgłoszenie międzynarodowe i opłatę za międzynarodowe poszukiwanie wnosi się do urzędu przyjmującego danego krajowego Urzędu Patentowego.