Międzynarodowe badanie wstępne

Międzynarodowe badanie wstępne (nazywane również “Rozdziałem II”) stanowi fakultatywną część procedury rozpatrywania międzynarodowego zgłoszenia patentowego.

Procedura międzynarodowego badania wstępnego

Po otrzymaniu pisemnej opinii sporządzonej przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań, zgłaszający mogą wystąpić z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne. Jest to druga ocena wynalazku co do jego zdolności patentowej przeprowadzana przez IPEA zazwyczaj na podstawie poprawionej wersji zgłoszenia (wszystkie Międzynarodowe Organy Poszukiwań pełnią również funkcję Międzynarodowych Organów Badań Wstępnych). Wstępne sprawozdanie międzynarodowe na temat zdolności patentowej sporządzane na koniec badania ma za zadanie pomóc zgłaszającemu w podjęciu decyzji o ewentualnym wejściu w fazę krajową.

Celem międzynarodowego badania wstępnego nie jest udzielenie patentu bądź wydanie decyzji odmownej, ale uzyskanie wstępnej i niewiążącej opinii stwierdzającej czy zastrzegany wynalazek wydaje się być nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Badanie wstępne przeprowadza się również w celu identyfikacji ewentualnych usterek co do formy lub treści międzynarodowego zgłoszenia, na przykład w zakresie jasności zastrzeżeń, opisu lub rysunków, albo dotyczące kwestii, czy zastrzeżenia są w pełni poparte opisem.

Termin na złożenie wniosku

Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem do właściwego Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych przed upływem tego z poniższych terminów, który upływa później:

  1. trzech miesięcy od daty przekazania zgłaszającemu sprawozdania z poszukiwania międzynarodowego i pisemnej opinii sporządzonej zgodnie z przepisami zasady 43bis.1 lub oświadczenia, o którym mowa w artykule 17 ust. 2 lit. a); lub
  2. 22 miesięcy od daty pierwszeństwa zgłoszenia międzynarodowego.

Zgłaszający wnosi odpowiednie opłaty, tj. opłatę manipulacyjną do Biura Międzynarodowego oraz opłatę za badanie wstępne do IPEA, wraz ze złożeniem wniosku.

Terminy i czas oczekiwania
Wyszehradzki Instytut Patentowy sporządza wstępne sprawozdanie międzynarodowe co do zdolności patentowej w terminie co najmniej 28 miesięcy od daty pierwszeństwa, chyba że:

  • nie zachowano terminu przekazania wymaganych dokumentów (wniosek, poprawki itp.)
  • nie zachowano terminów wskazanych w wezwaniach IPEA (brak opłaty lub wniesienie jej po terminie, przekroczenie terminu dostarczenia tłumaczeń, poprawek dotyczących oczywistych błędów itp.)

Opłaty

Opłatę manipulacyjną za złożenie wniosku w ramach Rozdziału II PCT należy wnieść do urzędu przyjmującego krajowego Urzędu Patentowego. Inne opłaty dotyczące Rozdziału II PCT należy wnosić bezpośrednio do Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Więcej szczegółów znajduje się w aktualnej tabeli opłat.