Dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe

Usługa dodatkowego poszukiwania międzynarodowego (supplementary international search) umożliwia zgłaszającym złożenie wniosku o przeprowadzenie dodatkowego poszukiwania przez inny Międzynarodowy Organ Poszukiwań niż ten, który przeprowadził pierwotne poszukiwanie międzynarodowe PCT. Usługa ta pozwala zgłaszającym uzyskać pełniejszy obraz stanu techniki w fazie międzynarodowej, dzięki przeprowadzeniu dodatkowych poszukiwań w języku, w którym specjalizuje się dany Międzynarodowy Organ Poszukiwań. Wyszehradzki Instytut Patentowy, pełniąc funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań, oferuje możliwość przeprowadzania dodatkowych poszukiwań międzynarodowych.

Poszukiwanie

Dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe obejmuje, poza minimum dokumentacji PCT, co najmniej dokumenty w języku czeskim, polskim, słowackim i węgierskim znajdujące się w bazach WIP.

Procedura i czas oczekiwania

Zgłaszający mogą wystąpić z wnioskiem o sporządzenie sprawozdania z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego przez dodatkowy Międzynarodowy Organ Poszukiwań w terminie do 19 miesięcy od daty zgłoszenia (pierwszeństwa). Dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe przeprowadza się w odniesieniu do zgłoszenia międzynarodowego PCT w formie, w jakiej zostało dokonane.

  • Dodatkowy Organ Poszukiwań (SSA) rozpoczyna dodatkowe poszukiwanie najpóźniej z upływem 22 miesięcy od daty pierwszeństwa,
  • sprawozdanie z dodatkowego poszukiwania międzynarodowego sporządza się w terminie 28 miesięcy od daty pierwszeństwa. Sprawozdanie to przekazywane jest zgłaszającemu w trybie PCT i do Biura Międzynarodowego.

Opłaty

Opłatę za dodatkowe poszukiwanie i opłatę manipulacyjną za dodatkowe poszukiwanie wnosi się do Biura Międzynarodowego w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku o dodatkowe poszukiwanie (Zasada 45bis.3(c) PCT).

Składanie wniosku

Wniosek o dodatkowe poszukiwanie międzynarodowe należy składać do Biura Międzynarodowego (WIPO).