Procedura zgłaszania protestu

Zgłaszający może wnieść protest na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej wystosowane w następstwie decyzji o braku jednolitości wynalazku, wydanej na etapie międzynarodowej fazy PCT (w ramach międzynarodowego poszukiwania prowadzonego przez ISA lub międzynarodowego badania wstępnego prowadzonego przez IPEA).

Komisja odwoławcza

Z zastrzeżeniem wniesienia opłaty za protest, jedynym organem właściwym do rozpatrzenia protestu jest Komisja Odwoławcza, o której mowa w zasadzie 40.2(c)-(e) lub zasadzie 68.3(c)-(e) PCT.
Komisja Odwoławcza jest odpowiedzialna za rozpatrywanie protestów wnoszonych przeciwko opłacie dodatkowej za międzynarodowe poszukiwanie lub międzynarodowe badanie wstępne.
W skład Komisji Odwoławczej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego pełniącego funkcję Międzynarodowego Organu wchodzą eksperci techniczni Instytutu, a na czele Komisji stoi przewodniczący Komisji.

Opłaty

Za wniesienie protestu zgłaszający wnosi opłatę na rzecz Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Wnoszenie protestu

Protest należy wnieść bezpośrednio do krajowego oddziału Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.