Fazy procedury PCT

Rozpatrywanie zgłoszenia międzynarodowego

Procedura międzynarodowa PCT składa się z dwóch głównych faz, tj. z „fazy międzynarodowej” i „fazy krajowej (lub regionalnej)”.

Faza międzynarodowa

Faza międzynarodowa składa się z czterech głównych etapów:

  1. dokonania międzynarodowego zgłoszenia w urzędzie krajowym/ lub Biurze Międzynarodowym zgłaszającego oraz rozpatrzenie zgłoszenia przez urząd przyjmujący;
  2. sporządzenie przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania i pisemnej opinii
  3. międzynarodowa publikacja przez Biuro Międzynarodowe WIPO zgłoszenia międzynarodowego i dokumentacji powiązanej oraz przekazanie stosownych informacji urzędom wyznaczonym i wybranym, oraz opcjonalne międzynarodowe badanie wstępne przeprowadzane przez Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, po którym wydaje się wstępne międzynarodowe sprawozdanie co do zdolności patentowej (Rozdział II PCT)

Faza krajowa (lub regionalna)

Faza krajowa lub regionalna następuje po fazie międzynarodowej i składa się z wejścia zgłoszenia międzynarodowego do poszczególnych państw lub regionów, w których zgłaszający ubiega się o ochronę swojego wynalazku, oraz z rozpatrzenia tego zgłoszenia.