Czym jest PCT?

Układ o współpracy patentowej (PCT) to konwencja międzynarodowa administrowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).  System PCT umożliwia ubieganie się o ochronę patentową wynalazku jednocześnie w wielu państwach poprzez dokonanie jednego „międzynarodowego” zgłoszenia patentowego zamiast dokonywania wielu zgłoszeń patentowych w poszczególnych urzędach krajowych lub regionalnych. Do systemu PCT należy obecnie 151 umawiających się państw (stan na wrzesień 2016 r.). 

W ramach tego systemu udzielanie patentów nadal pozostaje w gestii krajowych lub regionalnych urzędów patentowych działających na mocy obowiązujących w nich przepisów. Jest to tzw. „faza krajowa”.

W fazie krajowej każdy urząd patentowy odpowiada za rozpatrzenie zgłoszenia zgodnie z krajowymi przepisami prawa patentowego i za podjęcie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej. Czas rozpatrywania zgłoszeń różni się w zależności od urzędu.

Zalety Układu o współpracy patentowej

Zgłaszający i urzędy patentowe umawiających się państw korzystają z ujednoliconych wymagań formalnych, międzynarodowych poszukiwań, dodatkowych międzynarodowych poszukiwań oraz wstępnych sprawozdań z badań, jak również ze scentralizowanego systemu publikacji międzynarodowej.