WIP

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP), który rozpoczął działalność 1 lipca 2016 r., jest międzyrządową organizacją działającą na rzecz współpracy patentowej założoną przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4).

WIP uzyskał status Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) i będzie realizował istotne zadania na różnych szczeblach: globalnym, europejskim, regionalnym i krajowym.

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego pełniącego funkcje Organu Międzynarodowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na wypełnienie niszy w ramach globalnego systemu PCT. Warto również zauważyć, że Grupa Państw Europy Środkowej i Państw Bałtyckich działająca na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pozostawała dotychczas jedyną grupą regionalną nieposiadającą Międzynarodowego Organu PCT. WIP stanowi również brakujące ogniwo w sieci europejskich organów PCT. Dlatego też do jego zadań ma należeć wspieranie rozwoju i użyteczności systemu PCT poprzez rozbudowywanie istniejących już zasobów, w szczególności z uwagi na brak funkcjonującego aktualnie w regionie Organu Międzynarodowego. 

Struktura WIP wzorowana jest na istniejącym i sprawdzonym modelu Nordyckiego Instytutu Patentowego. Organem zarządzającym WIP jako organizacją międzyrządową jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli umawiających się państw. Pracę instytutu organizuje sekretariat, na którego czele stoi dyrektor.  Do zadań sekretariatu należy również zarządzanie i zapewnianie wsparcia administracyjnego w codziennym funkcjonowaniu Instytutu.

Sekretariat WIP


Sekretariat WIP, na którego czele stoi dyrektor, odpowiada za organizację bieżącej pracy Instytutu, zarządzanie nią i udzielanie wsparcia administracyjnego. Do zadań Sekretariatu i dyrektora należy także kontaktowanie się z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Biurem Międzynarodowym WIPO, urzędami krajowymi pełniącymi funkcję urzędów przyjmujących oraz, w stosownych przypadkach, z innymi partnerami międzynarodowymi i użytkownikami korzystającymi z usług WIP z zakresu współpracy patentowej.