Strona główna

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ONLINE 

Z okazji 5.rocznicy swojej działalności Wyszehradzki Instytut Patentowy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2021 r.  

Jesteśmy przekonani, że to branżowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do pogłębienia informacji na temat systemu międzynarodowej współpracy patentowej, możliwości ochrony patentowej za granicą, a także o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. 

Prosimy o zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i obecność na konferencji!


 

Usprawiedliwienie zwłoki w  dotrzymaniu terminówz powodu pandemii COVID-19

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) przyjmuje wykładnię dokonaną przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Zgodnie z zaleceniami WIPO, Wyszehradzki Instytut Patentowy uznaje pandemię za „klęskę żywiołową”, i w związku z tym przychylnie rozpatrzy wnioski składane w celu usprawiedliwienia zwłoki w  dotrzymaniu terminu, zgodnie z Zasadą 82quater.1 Regulaminu wykonawczego do Układu o współpracy Patentowej (PCT). Zgłaszający nie są zobowiązani do przedstawiania w swoich wnioskach składanych zgodnie z Zasadą 82quater.1 dalszych dowodów wystąpienia zakłóceń spowodowanych pandemią.

Budapeszt, 23 kwietnia 2020 r.


Serdecznie witamy Użytkowników serbskich! Urząd Własności Intelektualnej Republiki Serbii i Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI) podpisały protokół ustaleń

Uprzejmie informujemy, że Urząd Własności Intelektualnej Republiki Serbii (IPOSR) i Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI) podpisały protokół ustaleń. W lipcu br. o fakcie tym zostało także należycie poinformowane Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

W protokole ustaleń IPOSR oświadcza, że Wyszehradzki Instytut Patentowy pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) w odniesieniu do zgłoszeń o udzielenie patentu w trybie międzynarodowym (PCT- Układ o współpracy międzynarodowej) na rzecz zgłaszających będących obywatelami Republiki Serbii lub mających stałe miejsce zamieszkania w Serbii (użytkowników serbskich).

Wyznaczenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego jako ISA i IPEA dla użytkowników serbskich to dla nas wielki zaszczyt. Sygnatariusze protokołu ustaleń oczekują, że nowa możliwość, która otwiera się przed użytkownikami serbskimi, przyczyni się do rozwoju przemysłu intensywnie korzystającego z wiedzy i innowacji w Serbii, a także pozytywnie wpłynie na włączenie instytucji badawczych i uniwersytetów w ekosystem innowacji tego regionu. Ponadto protokół ustaleń tworzy nowy obszar współpracy, który może umocnić istniejące już więzy i dobre relacje między urzędami własności przemysłowej
i intelektualnej naszego regionu.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. Od tego dnia użytkownicy serbscy będą mogli wybrać Wyszehradzki Instytut Patentowy jako ISA i IPEA dla zgłoszenia wynalazku w procedurze PCT.

Czekamy zatem na międzynarodowe zgłoszenia patentowe wpływające od użytkowników serbskich!


WIP

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP), który rozpoczął działalność 1 lipca 2016 r., jest międzyrządową organizacją działającą na rzecz współpracy patentowej założoną przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4).

WIP uzyskał status Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) i będzie realizował istotne zadania na różnych szczeblach: globalnym, europejskim, regionalnym i krajowym.

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego pełniącego funkcje Organu Międzynarodowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na wypełnienie niszy w ramach globalnego systemu PCT. Warto również zauważyć, że Grupa Państw Europy Środkowej i Państw Bałtyckich działająca na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pozostawała dotychczas jedyną grupą regionalną nieposiadającą Międzynarodowego Organu PCT. WIP stanowi również brakujące ogniwo w sieci europejskich organów PCT. Dlatego też do jego zadań ma należeć wspieranie rozwoju i użyteczności systemu PCT poprzez rozbudowywanie istniejących już zasobów, w szczególności z uwagi na brak funkcjonującego aktualnie w regionie Organu Międzynarodowego. 

Struktura WIP wzorowana jest na istniejącym i sprawdzonym modelu Nordyckiego Instytutu Patentowego. Organem zarządzającym WIP jako organizacją międzyrządową jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli umawiających się państw. Pracę instytutu organizuje sekretariat, na którego czele stoi dyrektor.  Do zadań sekretariatu należy również zarządzanie i zapewnianie wsparcia administracyjnego w codziennym funkcjonowaniu Instytutu.