Mezinárodní rešerše

Mezinárodní rešerši (IS) provádí orgán pro mezinárodní rešerši ohledně mezinárodní patentové přihlášky podané u přijímacího úřadu za účelem nalezení nejrelevantnějších dokumentů o stavu techniky týkajících se nárokovaného předmětu přihlášky.

Cíl mezinárodní rešerše

Cílem mezinárodní rešerše je zjistit stav techniky, který je relevantní pro účely určení, zda a do jaké míry je nárokovaný vynález, jehož se mezinárodní přihláška týká, nový a má vynálezeckou úroveň. Na základě výše uvedeného orgán pro mezinárodní rešerši vyhotoví zprávu o mezinárodní rešerši nebo vydá prohlášení o nevyhotovení zprávy o mezinárodní rešerši.

Současně s vyhotovením zprávy o mezinárodní rešerši je třeba rovněž vypracovat písemný posudek o tom, zda je nárokovaný vynález nový, zahrnuje vynálezeckou úroveň, je průmyslově využitelný a splňuje ostatní požadavky Smlouvy, které kontroluje orgán pro mezinárodní rešerši.

Postup

První krok řízení spočívá v podání mezinárodní přihlášky u přijímacího úřadu. Přihlašovatel v přihlášce uvede, který úřad pro mezinárodní rešerši provede mezinárodní rešerši. Přihlašovatelé z České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky si mohou vybrat mezi Visegrádským patentovým institutem a Evropským patentovým úřadem a svou volbu vyznačí  ve formuláří PCT žádosti..

Mezinárodní rešerše se provádí v souladu s Pokyny pro mezinárodní rešerši a předběžný průzkum.

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vypracuje zprávu o mezinárodní rešerši do tří měsíců od obdržení rešeršní kopie mezinárodní přihlášky, nebo do devíti měsíců od data priority mezinárodní přihlášky, přičemž platí pozdější uběhlá lhůta, ledaže došlo k následující okolnosti

  • přihláška se týká více vynálezů (nebo se má za to, že přihláška postrádá jednotnost)
  • nedodržení lhůt týkajících se výzev přijímacího úřadu či orgánu pro mezinárodní rešerši (úhrada poplatků, překlady, nápravy zjevných omylů či problémů s výpisy sekvencí atd.)

Písemný posudek bude vypracován ve lhůtě vypočítané v souladu s pravidlem 43bis.1 PCT.

Poplatky

Poplatky podle PCT za podání mezinárodní přihlášky, tj. předávací poplatek, poplatek za podání mezinárodní přihlášky, poplatek za mezinárodní rešerši, se platí u přijímacího úřadu příslušného národního patentového úřadu.