Mezinárodní předběžný průzkum

Mezinárodní předběžný průzkum (často se označuje jako „Hlava II“) je volitelná část zpracování mezinárodní patentové přihlášky.

Postup mezinárodního předběžného průzkumu

Poté, co přihlašovatel obdrží písemný posudek orgánu pro mezinárodní rešerši, může požádat o volitelný mezinárodní předběžný průzkum. Jedná se o druhé posouzení patentovatelnosti vynálezu, které provádí orgán pro mezinárodní předběžný průzkum, obvykle na základě pozměněné verze přihlášky (každý orgán pro mezinárodní rešerši působí rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum). Výsledná mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti dále napomáhá přihlašovateli při rozhodování, zda vstoupit do národní fáze.

Cílem mezinárodního předběžného průzkumu není udělit nebo zamítnout patent, nýbrž získat předběžný a nezávazný názor ohledně toho, zda je nárokovaný vynález nový, zahrnuje vynálezeckou úroveň a je průmyslově upotřebitelný.

Vedlejším cílem je zjistit, zda nemá mezinárodní přihláška nedostatky ve formě či obsahu, například s ohledem na srozumitelnost nároků, popisu a výkresů, nebo zda popis nároky plně podporuje.

Lhůta pro podání žádosti

Přihlašovatel musí podat návrh u příslušného orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum před uplynutím pozdější z následujících lhůt:

  1. tři měsíce ode dne, kdy byla přihlašovateli předána zpráva o mezinárodní rešerši a písemný posudek vypracovaný podle pravidla 43bis.1, nebo prohlášení uvedené v článku 17(2)(a) PCT; nebo
  2. 22 měsíců od data priority mezinárodní přihlášky.

Současně s podáním návrhu je třeba uhradit příslušné poplatky, tj. jednací poplatek ve prospěch Mezinárodního úřadu a poplatek za předběžný průzkum ve prospěch orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum.

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vystaví mezinárodní předběžnou zprávu o patentovatelnosti do 28 měsíců od data priority, ledaže došlo k následující okolnosti:

  • pozdní předložení požadovaných dokumentů (žádost, změny atd.) 
  • nedodržení lhůt týkajících se výzev orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum (souvisejících s nezaplacením či pozdním zaplacením poplatků, pozdním předložením překladů, nápravou zjevných omylů atd.)

Poplatky

Poplatky týkající se Hlavy II PCT je třeba uhradit přímo ve prospěch Visegrádského patentového institutu. Viz aktuální sazebník poplatků.