VPI

POZVÁNKA

U příležitosti oslavy 5. výročí zahájení své činnosti 

pořádá Visegradský patentový institut

online odbornou konferenci 

dne 7. července 2021. 

Přizvaní odborníci působí v nejrůznějších ekonomických a akademických oblastech, tudíž jsou schopni přednést případové studie a vést diskuse u kulatého stolu o tématech týkající se PCT. Účastníci online setkání mohou získat cenný vhled do procesu mezinárodních patentových přihlášek prostřednictvím systému PCT a získat užitečné a praktické tipy o úspěšných patentových strategiích.

Více informací: https://www.vpi.int/index.php/cz/vpi5-konference


Prominutí zmeškání lhůt způsobených pandemií COVID-19

Visegrádský patentový institut (VPI) přejímá interpretaci současné situace týkající se pandemie COVID-19, kterou přijal Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). V souladu s doporučeními WIPO považuje VPI tuto pandemii za „přírodní pohromu“, a proto vyhoví žádostem o prominutí zmeškání lhůt podle pravidla  82quater.1 PCT.  Žadatelé nejsou povinni předkládat k žádostem podle pravidla 82quater 1 PCT další důkazy o narušení způsobeném pandemií.

 
Budapešť, 23. dubna 2020


Vítáme naše srbské uživatele – Memorandum o porozumění podepsané mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska a Visegrádským patentovým institutem

Memorandum o porozuměná (MoU) bylo podepsáno mezi Úřadem duševního vlastnictví Srbska (IPOSR) a Visegrádským patentovým institutem (VPI). Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví byl o tomto kroku v červenci 2020 řádně vyrozuměn.

IPOSR v MoU prohlašuje, že je VPI příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši (ISA) a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (IPEA) pro mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráce (PCT) srbskými občany a místními obyvateli (srbskými uživateli).

Jmenování VPI jako ISA a IPEA pro srbské uživatele je pro nás velkou ctí. Očekává se, že toto MoU může pomoci srbským uživatelům v rozvoji průmyslu založeném na znalostech a inovaci v Srbsku a mohlo by mít pozitivní dopad na zapojení výzkumných institucí a univerzit do inovačního ekosystému v regionu. MoU navíc otevírá novou oblast spolupráce, která může dále posílit již existující systém a dobré vztahy úřadů průmyslového a duševního vlastnictví našeho regionu.

MoU vstupuje v platnost dne 1. září 2020. Od tohoto dne si mohou srbští uživatelé vybrat pro své mezinárodní přihlášky PCT Visegradský patentový institut jako ISA a IPEA. 

Těšíme se na mezinárodní patentové přihlášky od našich srbských uživatelů!


VPI

Visegrádský patentový institut (VPI), který zahájil činnost 1. července 2016, je mezivládní organizací pro spolupráci v oblasti patentů, kterou zřídily čtyři země Visegrádské skupiny: Česká republika, Maďarsko, Polská republika a Slovensko (země V4).

VPI byl ustanoven jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) za účelem dosažení širokého spektra důležitých cílů na různých úrovních (globální, evropské, regionální a národní).

VPI vyplňuje teritoriální mezeru v rámci globálního systému PCT tím, že působí jako mezinárodní orgán pro střední a východní Evropu. Stojí za povšimnutí, že v rámci WIPO byla skupina středoevropských a pobaltských států jedinou regionální skupinou, v níž neexistuje fungující mezinárodní orgán podle PCT. VPI rovněž doplní chybějící článek v síti evropských orgánů PCT.  Jeho účelem je tedy podporovat rozvoj a zvyšovat užitečnost systému PCT tím, že k již existujícím kompetentním zdrojům přibudou další, především pokud jde o region, který v současné době nemá svůj vlastní mezinárodní orgán.

Struktura VPI navazuje na již existující úspěšný model v podobě Nordického patentového institutu. Správu VPI jako mezivládní organizace tedy zajišťuje její správní rada tvořená zástupci smluvních států, zatímco sekretariát VPI, který vede ředitel, je odpovědný za organizaci, řízení každodenní činnosti a administrativní podporu práce VPI.