VPI

Oneskorenia v dôsledku pandémie COVID-19

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) prijíma postoj k súčasnej situácii týkajúcej sa pandémie COVID-19, vydaný medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
V súlade s odporúčaniami WIPO považuje VPI pandémiu za „prírodnú katastrofu“, a preto bude vybavovať žiadosti podľa pravidla 82quater.1 Vykonávacieho predpisu k PCT o odpustenie zmeškania lehoty v prospech žiadateľov. Prihlasovatelia nie sú povinní k svojim žiadostiach predložiť ďalšie dôkazy o narušeniach spôsobených pandémiou.

Budapešť 23. apríla 2020

 


Vyšehradský patentový inštitút (VPI) začal svoju činnosť 1. júla 2016 ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov, ktorú zriadili štyri vyšehradské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Slovenská republika (krajiny V4).  
VPI bol menovaný za orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), aby sa dosiahlo široké spektrum dôležitých cieľov na rôznych úrovniach (globálnej, európskej, regionálnej a národnej).

Stojí za zmienku, že skupina stredoeurópskych a pobaltských štátov bola jedinou regionálnou skupinou vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), v ktorej podľa PCT neexistoval žiadny fungujúci medzinárodný orgán. VPI tvorí chýbajúci článok v sieti európskych orgánov PCT, a preto bude podporovať rozvoj a účelnosť systému PCT pridaním ďalších vhodných zdrojov k tým, ktoré sú už k dispozícii, najmä vo vzťahu k regiónu, ktorý doteraz nemal svoj vlastný medzinárodný orgán.

Štruktúra VPI nadväzuje na existujúci úspešný model Nordického patentového inštitútu. Správnym orgánom VPI ako mimovládnej organizácie je Správna rada VPI zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Na čele Sekretariátu VPI je riaditeľ, ktorý zodpovedá za organizáciu, každodennú riadiacu činnosť a administratívnu podporu činností VPI.